Cum să Transformi o Viziune într-o Afacere Profitabilă

Există mulţi oameni care în trecut au nutrit aspiraţia secretă de a conduce propria lor afacere. Pentru cei mai mulţi, acest gând rămâne doar o simplă dorinţă. Pentru alţii, ceva se întâm­plă în vieţile lor şi le oferă ocazia, poate o moştenire neaşteptată sau un eveniment, care îi forţează să schimbe direcţia.

Dar a avea pur şi simplu bani pentru a porni o afac­ere nu este de ajuns. Chiar şi în cazul întreprinzătorilor sin­guri care au posibilitate posedând nu numai pregătirea profe­sională tehnică pentru a munci dar şi destui bani pentru a porni pe cont propriu o afacere, supravieţuirea în afacere cere un portofoliu mult mai larg de îndemânări.

Problema stă, în primul rând, în a identifica calificările exacte cele mai rele­vante pentru propunerea de afacere şi, în al doilea rând, în a determina în mod obiectiv dacă aceste calificări sunt dis­ponibile. În eventualitatea în care ele nu sunt frecvent dis­ponibile, acele calificări lipsă trebuie să fie dezvoltate sau importate.

Procesul de identificare a calificărilor necesare şi evaluarea prezenţei lor este numit auditul calificării.

Obiectivele acestui articol sunt să ajute cititorul să înţeleagă cum să realizeze un astfel de audit şi cum să aibă unele metode practice de autoevaluare care să-l ajute, în cali­tate de potenţial manager-proprietar, să stabilească lipsa cali­ficărilor care trebuie acoperite. Urmând de aici, cititorul va fi în stare să definească propriul său plan de dezvoltare de personal pentru a obţine calificările suplimentare necesare reuşitei în afacere.

 

Evaluează-ţi propria pregătire profesională şi propriile capacităţi pentru a face să funcţioneze afacerea

Presu­pune următoarele patru stadii cheie:

• Identificarea şi analiza obiectivă a nevoilor curente şi previzibile ale afacerii, în termeni de management, cali­ficări administrative şi tehnice, precum şi importanţa lor relativă.

Identificarea ţelurilor şi obiectivelor personale şi ana­liza şi evaluarea corectă a propriilor calificări şi resurse legate de acestea.

• Elaborarea unui plan realist de dezvoltare personală.

• Monitorizarea propriilor realizări ca manager-proprietar şi a progresului în dezvoltarea noilor deprinderi profe­sionale.

Este important să ne amintim că nu căutăm numai acele calificări necesare doar în acest moment dar şi acelea care vor fi nece­sare în momentul în care afacerea începe să se extindă. Emipiric s-a constatat că, cu cât afacerea este mai mică cu atât o mai mare varietate de calificări va fi necesară managerului-proprietar pentru a o face să funcţioneze, în special în stadiile iniţiale ale dezvoltării ei.

 

Profilul pregatirii profesionale

Cum să Transformi o Viziune într-o Afacere Profitabilă 1Este important ca atare să fie schiţat un profil al pregătirii profesionale necesare pentru afacere, identificând diversele domenii de experienţă cerute.

Cunoştinţe tehnice despre sau experienţă privind bu­nurile şi serviciile pe care vreţi să le oferiţi şi felul în care clienţii le vor folosi. Din punctul de vedere al clientului, furnizorul este specialistul de la care se aşteaptă răspuns la toate posibilele întrebări.

Cunoştinţe şi deprinderi de marketing pentru a vă ajuta să faceţi cercetare de piaţă, să schiţaţi un plan de marketing pentru a promova şi distribui bunurile şi serviciile voastre. Mulţi manageri-proprietari pornesc o afacere într-un domeniu în care deja sunt familiarizaţi şi au astfel nişte cunoştinţe de bază despre piaţa lor; totuşi este necesar să se menţină obiectivitatea, în spe­cial când se estimează piaţa şi volumul vânzărilor.

• Cunoştinţe şi deprinderi de vânzareexistă adesea supoziţia că sunt aceleaşi ca şi cunoştinţele de marke­ting, dar este o diferenţă distinctă între ele. Puteţi avea un produs excelent şi o piaţă gata să-1 primească, dar totuşi trebuie să aveţi şi îndemânarea de a convinge clienţii, sau distribuitorii, că produsul vostru este cel pe care ar trebui să-1 folosească sau să-1 cumpere, mai curând decât cel oferit de un concurent. În stadiile de început ale dezvoltării afacerii, este posibil să nu vă permiteţi să plătiţi un agent de vânzări cu program complet.

• Cunoştinţe şi deprinderi organizatorice – abilitatea de a vă organiza şi planifica atât pe dumneavoastră, cât şi afacerea voastră, de a vă asigura că personalul vostru, resursele, materialele, produsele finite etc. sunt la lo­cul potrivit în momentul potrivit. Planificarea scrupu­loasă şi atenţia acordată detaliilor vă oferă posibilitatea să folosiţi timpul în mod eficient, precum şi resursele şi astfel să evitaţi pierderi costisitoare.

• Luarea deciziilor – uşurinţa de a analiza probleme, de a identifica şi evalua opţiuni şi de a lua decizii obiec­tive şi raţionale.

• Cunoştinţe şi deprinderi financiare – ţinerea la zi a conturilor nu reprezintă cea mai bună folosire a timpu­lui managerului; un contabil angajat part-time sau un expert contabil ar fi mult mai eficient din punct de vedere al costului. În orice caz, este totuşi important ca proprietarul să fie în stare să înţeleagă procedurile contabile. În special, este esenţial să aibă o înţelegere de bază a planificării bugetare şi a controlului bugetar pentru a menţine afacerea pe linia de plutire şi pentru a recunoaşte orice problemă potenţială.

Cum să Transformi o Viziune într-o Afacere Profitabilă 2• Cunoştinţe şi deprinderi privind relaţiile cu clienţii acestea nu se referă numai la păstrarea clienţilor satisfăcuţi de oferirea unui standard realmente înalt de servicii. Pentru firmele mici una dintre cele mai im­portante probleme în relaţiile cu clienţii este colectarea datoriilor şi convingerea clienţilor să-şi plătească fac­turile la timp, fără riscul de a-i ofensa sau a-i pierde.

Cunoştinţe şi deprinderi de management al personalu­lui – capacitatea de a supraveghea şi delega munca, de a instrui şi motiva personalul pentru a obţine ceea ce este mai bun de la ei. Importanta acestui fapt este de multe ori subestimată, în special de noii manageri-pro­prietari care nu au fost niciodată înainte implicaţi în probleme de conducere a personalului. Unul dintre cele mai grele aspecte este acela al încrederii că personalul îşi face bine munca fără o supraveghere constantă şi îndeaproape, astfel încât proprietarul poate să se ocupe de mersul afacerii.

Managementul informaţiei şi cunoştinţe privind utiliza­rea calculatoruluiprocesarea de text, a softurilor de contabilitate, folosirea bazelor de date, căutarea pe internet, comunicarea prin e-mail etc.

Ce abilitati ai tu?

O dată ce aţi identificat varietatea de deprinderi de care afacerea va avea nevoie, stadiul următor este să identificaţi care dintre acestea, dumneavoastră în calitate de manager-proprietar le aveţi deja şi care sunt acelea care pot fi oferite de personal sau asociaţi.

Când există o lipsă în calificări şi abilităţi trebuie să decideţi dacă aceasta trebuie să fie acoperită fie prin dezvoltarea voastră profesională, fie apelând la altă persoană. Dacă aceste calificări se pot forma, atunci trebuie să stabiliţi cum se poate face acest lucru, de exemplu, ur­mând un curs de pregătire. În unele cazuri poate să fie mai uşor şi mai convenabil să se cumpere acele deprinderi anga­jând pe cineva, ca în exemplul de mai devreme despre con­turi, unde un contabil angajat part-time poate fi suficient pentru primul an sau primii doi ani ai afaceri.

Calificările pentru vânzare sunt alt bun exemplu deoarece un personal cu pro­gram întreg este costisitor de finanţat până când afacerea devine stabilă şi totuşi, fără acest personal ea nu va fi nici­odată în stare să se extindă. Foarte puţini proprietari-manageri pot aloca suficient timp pentru a vinde atât de mult cât au nevoie de fapt, deci răspunsul pe termen scurt este deseori un compromis, implicând un agent de vânzări part-time sau cu comision pentru suplimentul de vânzări. După aceea, o dată ce firma este stabilizată, se poate lua în calcul angajarea de personal permanent calificat pentru vânzări.

Definitia întreprinzătorurului are numeroase sensuri.

Pe de o parte, întreprinzătorul este o persoană cu un talent deosebit în a iniţia schimbări şi care este înzestrat cu trăsături ce se regăsesc la doar un segment mic al populaţiei.

Pe de altă parte, oricine doreşte să muncească pentru sine poate fi considerat întreprinzător.

Noţiunea de întreprinzător

– entrepreneur în engleză – provine din cuvântul francez entreprendre, care înseamnă „a iniţia”, „a întreprinde”. În contextul activităţii economice, înseamnă a porni o afacere.

Conform dicţionarului Webster, întreprinzătorul este cel care organizează, conduce şi îşi asumă riscurile unei afaceri sau întreprindere.

Definiţia economistului austriac Joseph Schumpeter dată întreprinzătorului pune accentul pe inovaţie, cum ar fi:

  • Produse noi
  • Tehnologii noi de fabricaţie
  • Pieţe noi
  • Noi forme de organizare

Bogăţia se creează atunci când inovaţia are ca efect creşterea cererii. Din acest punct de vedere, putem defini rolul întreprinzătorului ca fiind îmbinarea factorilor de producţie într-un mod inovativ astfel încât să genereze valoare pentru cumpărător, cu scopul ca această valoare agăugată să depăşească costul factorilor de producţie, generând astfel câştiguri superioare ca urmare a creării de avere.  

Întreprinzătorul vs. Întreprinderile mici

Cum să Transformi o Viziune într-o Afacere Profitabilă 3Multe persoane folosesc termenii de “întreprinzător” şi “proprietar al unei întreprinderi mici” cu sensuri similare . Chiar dacă au multe în comun, există diferenţe semnificative între o societate pe acţiuni şi o întreprindere mică.

Societăţile pe acţiuni diferă faţă de întreprinderile mici prin următoarele:  

– Profitul realizat – decât să genereze un val al câştigurilor care să înlocuiască tradiţionala ocupaţie, o societate pe acţiuni de succes realizează venituri substanţiale, având un profit de mai multe milioane de dolari.

– Rapiditatea generării de profit – în timp ce o afacere mică de succes poate genera câteva milioane de dolari profit pe toată durata de funcţionare, profitul unei societăţi se creează mult mai rapid; de exemplu, în 5 ani.

– Risc – riscul într-o societate pe acţiuni trebuie să fie ridicat; altfel, având garanţia unui profit sigur, mulţi întreprinzători ar urmări ideea şi oportunitatea nu va mai fi.

– Inovaţie – societatea adesea presupune o inovaţie substanţială dincolo de ce ar putea arăta o afacere mică. Această inovaţie oferă societăţii pe acţiuni avantajul competitiv care are ca efect crearea de bogăţie. Inovaţia poate consta în însuşi produsul sau serviciul oferit sau în procesul livrării acestora.

Proprietarii sau oamenii cheie care vor fi implicaţi în organizarea şi deru­larea afacerii, împreună cu calificările şi îndemânările lor care vor contribui la succesul acesteia.

Este posibil ca aceşti oameni să nu fie unul şi acelaşi, deoarece este posibil ca proprietarii să fi identificat alte persoane care au calificările şi abilităţile cheie necesare afacerii şi care vor fi angajaţi de către propri­etari; în orice caz, ei vor fi totuşi importanţi, dacă nu chiar esenţiali, pentru succesul potenţial al afacerii.

Detalii despre personalul cheie

În cazul unei afaceri de o singură persoană, acestea ar putea să cuprindă doar un simplu curriculum vitae şi un pro­fil personal al conducătorului afacerii. Oricum, în cazul unui parteneriat sau al unei companii cu răspundere limitată poate exista un număr de persoane cheie implicate şi rolul, precum şi pregătirea fiecăreia vor trebui să fie prezentate în detaliu.

În acelaşi timp, în cazul propunerilor de afaceri care implică un număr de parteneri, directori sau personal cheie, aceasta este etapa în care structura managerială a organizaţiei poate fi schiţată sub forma unei organigrame care să specifice poziţiile şi responsabilităţile fiecăruia din personalul cheie.

O dată prezentată organigrama, pentru fiecare din propri­etarii sau personalul cheie din organigramă trebuie specificat:

Cum să Transformi o Viziune într-o Afacere Profitabilă 41. un curriculum vitae (ideal numai de o pagină), detali­ind informaţiile personale ca de exemplu: naţionalitatea, data şi locul naşterii, starea civilă, detalii despre fam­ilie etc. Ar trebui, de asemenea, să se specifice cali­ficările prezente şi cele în derulare sau orice calificare profesională ce urmează a fi obţinută în viitorul ap­ropiat.

Ar trebui să se facă un rezumat al carierei, în­cepând cu ultimul loc de muncă şi mergând înapoi, identificând pe parcurs orice pregătire profesională sau experienţă relevantă pentru propunerea de afaceri prezentă. În final, ar trebui să se menţioneze orice preocupări sau activităţile în afara întreprinderii care pot îmbogăţi profilul personal, ca de exemplu director de şcoală, secretar de club, activităţi caritabile, publicaţii etc.

2. un profil personal în care să vă descrieţi, să vă prezentaţi motivaţiile, orice experienţe care au avut o influenţă majoră asupra stilului vostru de viaţă sau carierei, ambiţiile personale, planurile sau obiectivele pe ter­men lung. Poate, de asemenea, să se facă referiri la orice circumstanţe personale sau la angajamentele fa­miliale sau sociale care pot influenţa propunerea voas­tră de afaceri sau pot fi relevante pentru aceasta.

De exemplu, e posibil să aveţi o familie care să vă sprijine sau poate copii cu nevoi educaţionale speciale. De asemenea, este posibil să fiţi în postura fericită de a avea o formă alternativă de venit, de exemplu, un partener de viaţă care să lucreze sau să aveţi pensie, aşa încât să nu fie necesar să vă bazaţi pe venitul din afacerea pe care o propuneţi.

Motivele pentru alegerea afacerii

În această secţiune ar trebuie să explicaţi în mai multe detalii circumstanţele variate sau factorii care v-au determi­nat să proiectaţi planuri pentru a pune bazele unei afaceri proprii. În unele cazuri, este posibil ca această hotărâre să fie rezultatul unei schimbări foarte puternice care îndeamnă spre o direcţie – unii oameni doresc ani de zile să fie propriii lor stăpâni, dar numai şocul şi insecuritatea generată de şomaj îi forţează să-şi asume riscul.

În alte cazuri, poate fi rezultatul unei oportunităţi care a apărut, oferind şansa de a împlini un ideal sau o ambiţie personală foarte veche, de exemplu un hobby lucrativ care extinzându-se treptat ajunge în cele din urmă să devină viabil ca o afacere full-time. Aici motivaţia primară este deseori una de satisfacţie personală mai curând decât de securitate financiară.

Calificări şi experienţă personale relevante pentru afacere

Cum să Transformi o Viziune într-o Afacere Profitabilă 5Aici este locul unde poţi descrie calificările variate pe care deja le ai sau acelea pentru care te pregăteşti acum şi pe care de obicei le scoţi în evidenţă cu certificate de calificare sau referinţe de la angajatorii anteriori. Un lucru important de reţinut este că nu numai certificatele de calificare sunt importante.

Pentru un director de bancă sau un finanţator potenţial nu numai cali­ficările academice (sau profesionale) sunt luate în considerare; ceea ce contează este experienţa anterioară relevantă. Foarte des, experienţa anterioară – ca de exemplu, în contabilitatea primară, management financiar, controlul creditului, planifi­carea bugetară etc. – este la fel de importantă pentru un finanţator potenţial ca şi cunoştinţele tehnice ale întreprinzătorului potenţial. De aceea este important să vă scormoniţi memoria, să vă gândiţi la ceea ce aţi muncit pentru a identifica toate experienţele posibile care ar putea fi relevante pentru propunerea de afaceri.

Este uimitor cât de mulţi oameni cred că nu au nici o cunoaştere precedentă sau experienţă de afaceri şi totuşi, când sunt întrebaţi, pot descrie slujbe anterioare care au implicat dezvoltarea şi folosirea unor îndemânări econo­mice (ca de exemplu: mânuirea banilor sau controlul acţiunilor) fără ca de fapt să realizeze că aceste cunoştinţe, dobândite prin experienţă, sunt acum relevante pentru viitoarea lor afacere.