Fluxuri financiare si evidenta contabila

 

1. Beneficiarii care au drept de deducere a TVA (legea 571/2003) si deduc TVA pt. CHEL proiectului, dar au primit si contravaloarea TVA de la AM, trebuie sa restituie la bugetul de stat TVA dedusa, in termen de 3 zile lucratoare de la incasarea ei.

2. Rambursarea catre beneficiari a CHEL se face pe baza:

– conditiilor si documentelor prevazute in contractul de finantare,

– procedurilor interne ale AM.

3. Transferul sumelor reprezentand PFIN se face integral sau in transe, doar daca exista urmatoarele documente:

– solicitare scrisa a beneficiarului

– contract de furnizare bunuri/servicii incheiat cu un operator economic(se poate prezenta la un anumit termen ,daca acest termen e prevazut in contractul de finantare).Fac exceptie proiectele a caror implementare nu presupune folosirea unor contractori.

– cont dedicat exclusiv primirii PFIN si efectuarii cheltuielilor proiectului. In cazul in care contul e deschis la Trezorerie si sunt categorii de cheltuieli care se fac din PFIN si nu pot fi platite prin trezorerie, sumele pt. Aceste cheltuieli pot fi transferate in alte conturi bancare, cu conditia efectuarii cheltuielilor in termen de 3 zile l. dela transfer.Dobanda acumulata in contul dedicat, aferenta PFIN se raporteaza AM, care o va deduce din sumele rambursate beneficiarului.

– scrisoare de garantie bancara- pt. Proiecte ce intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis.

4. Marimea PFIN:

– General: max. 30% din val. Eligibila a contractului de finantare

– Axa prioritara 6 din POSDRU: max. 40%

– Proiecte sub incidenta ajutorului de stat/minimis: max.35%

5. Reguli PFIN:

– Sumele transferate ca PFIN se deduc ulterior de catre AM prin reducerea valorii cererilor de rambursare transmise de beneficiarii cu un procent stabilit prin contractul de finantare

– Din PFIN beneficiarii pot avansa sume si catre contractori sau parteneri, in limita si conditiile stabilite de AM prin contractul de finantare

– PFIN acordata trebuie restituita daca beneficiarul nu depune nicio cerere de rambursare in termenul stabilit in contr. De finantare

6. Elemente financiare obligatorii in contractul de finantare:

– procentul si conditiile de acordare a prefinantarii

– termenele maxime de plata a PFIN, de rambursare a CHEL si de restituire a TVA catre beneficiari, precum si documentele justificative aferente

– obligatia ca fiecare cerere de rambursare sa reflecte separat, pe fiecare an calendaristic, CHEL

– reguli pt. Platile in valuta-se solicita contravaloarea in lei la cursul BNR din data intocmirii documentelor de plata in valuta

– sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii termenelor si conditiilor stabilite prin OUG 64 si OMF 2548/2009

7. Termen de plata catre beneficiari a PFIN, CHEL, TVA max. 15 zile lucratoare de la data la care AM autorizeaza plata.

8. Evidenta contabila se tine separat pe fiecare proiect, folosind conturi analitice dedicate. Beneficiarii finantati de la bugetul de stat inregistreaza extracontabil rambursarile de cheltuieli din IS, pe baza notificarilor primite de la AM.

 

Gestionare financiara instrumente structurale

Legislatie incidenta:

1. OUG 64/2009

2. OMF 2548/2009

Termeni utili:

1.Instrumente structurale- IS – contributie financiara nerambursabila primita de la comisia europeana prin cele 3 fonduri: FEDR; FSE; FC.

2.Autoritate de certificare si plata- ACF directie din Ministerul finantelor responsabila de gestionarea fondurilor primite de la comisia europeana din fonduri structurale si a celor alocate de la bugetul de stat in cazul programelor operationale

3.Autoritate de management-AM– organism public sau privat national,regional sau local, desemnat de un stat membru UE pentru gestionarea unui program operational.

4. Program operational sectorial- POS-document prezentat de un stat membru UE si adoptat de comisia europeana, care defineste o strategie de dezvoltare si pentru care se face apel la un fond comunitar de finantare.

6. Plata directa transferul sumelor aferente Programelor operationale direct de la ACF catre beneficiarii programelor( se practica doar in cazul POS Transport si POS Mediu).

7. Plata indirecta transferul sumelor aferente Programelor operationale de la ACF catre unitatile de plata din cadrul AM si de aici catre beneficiarii programelor

8.Unitate de plata- UP– compartiment in cadrul AM care asigura managementul financiar al programelor cu plata indirecta

9. Prefinantare-PFIN– sume transferate din IS catre beneficiari in stadiul initial pentru inceperea proiectelor sau pe parcurs in conditiile din contractul de finantare.Este f. Important de analizat la elaborarea proiectului, pentru a evita blocaje financiare pe parcurs. Nu poate fi ceruta de benefiari- institutii publice- finantati integral din bugetele de stat ,decat daca au proiecte in parteneriat si numai pentru partenerii care nu sunt finantati integral de la bugetele de stat.

10. Cofinantare publica-COFP sume transferate din bugetul statului si bugetele locale catre beneficiari pentru finantarea cheltuielilor eligibile ale proiectelor

11. Cofinantare privata- COFp– sumele alocate de beneficiari pentru finantarea cheltuielilor eligibile ale proiectelor

12. Cheltuieli eligibile- CHEL– cheltuieli EFECTUATE de beneficiar ,finantate din IS, COFP sau COFp, respectand reglementari legale comunitare si nationale.

13. Contributia publica nationala totala Totalul fondurilor publice necesare implementariiPOS= COFP + cheltuieli publice neeligibile.

14. Valoare totala a proiectului VTPtotal cheltuieli necesare beneficiarului pt. implementarea proiectului = Sume primite din IS+ Sume primite din COFP+ Sume din COFp+ Sume aferente cheltuielilor neeligibile

 

Programarea bugetara si evidenta contabila a fondurilor necesare

1.Pentru beneficiari finantati integral/partial de la bugetele de stat

– valoarea totala a fondurilor necesare se determina pe baza fiselor de fundamentare a proiectelor(formular tip)intocmite de fiecare beneficiar, avizate de catre AM si se aproba prin legea anuala a bugetului de stat sau cu ocazia rectificarilor bugetare.

Deci, solicitantul face fisa de fundamentare(bugetul proiectului) ,ia un aviz de principiu de la AM (cu referire la contractul sau decizia de finantare)si o transmite directiei care elaboreaza proiectul de buget din cadrul ordonatorului de credite.Aceasta o include in proiectul de buget anual sau o ia in calcul pentru eventuale rectificari bugetare.

Daca proiectul e propus in anul bugetar curent, e aprobat,dar nu s-a incheiat contractul de finantare cu AM si sunt necesare cheltuieli pana la data semnarii contractului, beneficiarul intocmeste note justificative privind necesitatea acestor cheltuieli pt. Proiect si eligibilitatea lor.

2. Pentru beneficiarii finantati integral/partial de la bugete locale

– ca la 1. cu mentiunea ca nu e necesar avizul AM pe fisa de fundamentare

3.Pentru alte entitati beneficiare

– valoarea fondurilor necesare se determina de catre AM pe baza valorii proiectelor aprobate si/sau a estimarii valorii proiectelor ce urmeaza a fi finantate in cadrul POS.

Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor

1.Reconciliere contabila intre conturile AM si cele ale beneficiarilor– Beneficiarii transmit formular tip(anexa 9 din OMF 2548) din care rezulta sumele primite/platite de la/la AM, conform celor stabilite prin contractul de finantare.

Pastrare documente, control

1. Este obligatorie indosarierea si pastrarea in bune conditii a tuturor documentelor aferente proiectului(Regul. CE nr. 1083/2006) si asigurarea accesului neangradit al organismelor de control la acestea.

2.Nerespectarea pct.1. impune restituirea tuturor sumelor primite si , dupa caz , a dobanzilor si penalizarilor aferente.