1.Pentru beneficiari finantati integral/partial de la bugetele de stat

– valoarea totala a fondurilor necesare se determina pe baza fiselor de fundamentare a proiectelor(formular tip)intocmite de fiecare beneficiar, avizate de catre AM si se aproba prin legea anuala a bugetului de stat sau cu ocazia rectificarilor bugetare.

Deci, solicitantul face fisa de fundamentare(bugetul proiectului) ,ia un aviz de principiu de la AM (cu referire la contractul sau decizia de finantare)si o transmite directiei care elaboreaza proiectul de buget din cadrul ordonatorului de credite.Aceasta o include in proiectul de buget anual sau o ia in calcul pentru eventuale rectificari bugetare.

Daca proiectul e propus in anul bugetar curent, e aprobat,dar nu s-a incheiat contractul de finantare cu AM si sunt necesare cheltuieli pana la data semnarii contractului, beneficiarul intocmeste note justificative privind necesitatea acestor cheltuieli pt. Proiect si eligibilitatea lor.

2. Pentru beneficiarii finantati integral/partial de la bugete locale

– ca la 1. cu mentiunea ca nu e necesar avizul AM pe fisa de fundamentare

3.Pentru alte entitati beneficiare

– valoarea fondurilor necesare se determina de catre AM pe baza valorii proiectelor aprobate si/sau a estimarii valorii proiectelor ce urmeaza a fi finantate in cadrul POS.

Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor

1.Reconciliere contabila intre conturile AM si cele ale beneficiarilor– Beneficiarii transmit formular tip(anexa 9 din OMF 2548) din care rezulta sumele primite/platite de la/la AM, conform celor stabilite prin contractul de finantare.

Pastrare documente, control

1. Este obligatorie indosarierea si pastrarea in bune conditii a tuturor documentelor aferente proiectului(Regul. CE nr. 1083/2006) si asigurarea accesului neangradit al organismelor de control la acestea.

2.Nerespectarea pct.1. impune restituirea tuturor sumelor primite si , dupa caz , a dobanzilor si penalizarilor aferente.