Există mulţi oameni care în trecut au nutrit aspiraţia secretă de a conduce propria lor afacere. Pentru cei mai mulţi, acest gând rămâne doar o simplă dorinţă. Pentru alţii, ceva se întâm­plă în vieţile lor şi le oferă ocazia, poate o moştenire neaşteptată sau un eveniment, care îi forţează să schimbe direcţia.

Dar a avea pur şi simplu bani pentru a porni o afac­ere nu este de ajuns. Chiar şi în cazul întreprinzătorilor sin­guri care au posibilitate posedând nu numai pregătirea profe­sională tehnică pentru a munci dar şi destui bani pentru a porni pe cont propriu o afacere, supravieţuirea în afacere cere un portofoliu mult mai larg de îndemânări.

Problema stă, în primul rând, în a identifica calificările exacte cele mai rele­vante pentru propunerea de afacere şi, în al doilea rând, în a determina în mod obiectiv dacă aceste calificări sunt dis­ponibile. În eventualitatea în care ele nu sunt frecvent dis­ponibile, acele calificări lipsă trebuie să fie dezvoltate sau importate.

Procesul de identificare a calificărilor necesare şi evaluarea prezenţei lor este numit auditul calificării.

Obiectivele acestui articol sunt să ajute cititorul să înţeleagă cum să realizeze un astfel de audit şi cum să aibă unele metode practice de autoevaluare care să-l ajute, în cali­tate de potenţial manager-proprietar, să stabilească lipsa cali­ficărilor care trebuie acoperite. Urmând de aici, cititorul va fi în stare să definească propriul său plan de dezvoltare de personal pentru a obţine calificările suplimentare necesare reuşitei în afacere.

Evaluează-ţi propria pregătire profesională şi propriile capacităţi pentru a face să funcţioneze afacerea

Presu­pune următoarele patru stadii cheie:

• Identificarea şi analiza obiectivă a nevoilor curente şi previzibile ale afacerii, în termeni de management, cali­ficări administrative şi tehnice, precum şi importanţa lor relativă.

Identificarea ţelurilor şi obiectivelor personale şi ana­liza şi evaluarea corectă a propriilor calificări şi resurse legate de acestea.

• Elaborarea unui plan realist de dezvoltare personală.

• Monitorizarea propriilor realizări ca manager-proprietar şi a progresului în dezvoltarea noilor deprinderi profe­sionale.

Este important să ne amintim că nu căutăm numai acele calificări necesare doar în acest moment dar şi acelea care vor fi nece­sare în momentul în care afacerea începe să se extindă. Emipiric s-a constatat că, cu cât afacerea este mai mică cu atât o mai mare varietate de calificări va fi necesară managerului-proprietar pentru a o face să funcţioneze, în special în stadiile iniţiale ale dezvoltării ei.

Profilul pregatirii profesionale

Calificări şi abilităţi necesare pentru manageri firma 1Este important ca atare să fie schiţat un profil al pregătirii profesionale necesare pentru afacere, identificând diversele domenii de experienţă cerute.

Cunoştinţe tehnice despre sau experienţă privind bu­nurile şi serviciile pe care vreţi să le oferiţi şi felul în care clienţii le vor folosi. Din punctul de vedere al clientului, furnizorul este specialistul de la care se aşteaptă răspuns la toate posibilele întrebări.

Cunoştinţe şi deprinderi de marketing pentru a vă ajuta să faceţi cercetare de piaţă, să schiţaţi un plan de marketing pentru a promova şi distribui bunurile şi serviciile voastre. Mulţi manageri-proprietari pornesc o afacere într-un domeniu în care deja sunt familiarizaţi şi au astfel nişte cunoştinţe de bază despre piaţa lor; totuşi este necesar să se menţină obiectivitatea, în spe­cial când se estimează piaţa şi volumul vânzărilor.

• Cunoştinţe şi deprinderi de vânzareexistă adesea supoziţia că sunt aceleaşi ca şi cunoştinţele de marke­ting, dar este o diferenţă distinctă între ele. Puteţi avea un produs excelent şi o piaţă gata să-1 primească, dar totuşi trebuie să aveţi şi îndemânarea de a convinge clienţii, sau distribuitorii, că produsul vostru este cel pe care ar trebui să-1 folosească sau să-1 cumpere, mai curând decât cel oferit de un concurent. În stadiile de început ale dezvoltării afacerii, este posibil să nu vă permiteţi să plătiţi un agent de vânzări cu program complet.

• Cunoştinţe şi deprinderi organizatorice – abilitatea de a vă organiza şi planifica atât pe dumneavoastră, cât şi afacerea voastră, de a vă asigura că personalul vostru, resursele, materialele, produsele finite etc. sunt la lo­cul potrivit în momentul potrivit. Planificarea scrupu­loasă şi atenţia acordată detaliilor vă oferă posibilitatea să folosiţi timpul în mod eficient, precum şi resursele şi astfel să evitaţi pierderi costisitoare.

• Luarea deciziilor – uşurinţa de a analiza probleme, de a identifica şi evalua opţiuni şi de a lua decizii obiec­tive şi raţionale.

• Cunoştinţe şi deprinderi financiare – ţinerea la zi a conturilor nu reprezintă cea mai bună folosire a timpu­lui managerului; un contabil angajat part-time sau un expert contabil ar fi mult mai eficient din punct de vedere al costului. În orice caz, este totuşi important ca proprietarul să fie în stare să înţeleagă procedurile contabile. În special, este esenţial să aibă o înţelegere de bază a planificării bugetare şi a controlului bugetar pentru a menţine afacerea pe linia de plutire şi pentru a recunoaşte orice problemă potenţială.

Calificări şi abilităţi necesare pentru manageri firma 2• Cunoştinţe şi deprinderi privind relaţiile cu clienţii acestea nu se referă numai la păstrarea clienţilor satisfăcuţi de oferirea unui standard realmente înalt de servicii. Pentru firmele mici una dintre cele mai im­portante probleme în relaţiile cu clienţii este colectarea datoriilor şi convingerea clienţilor să-şi plătească fac­turile la timp, fără riscul de a-i ofensa sau a-i pierde.

Cunoştinţe şi deprinderi de management al personalu­lui – capacitatea de a supraveghea şi delega munca, de a instrui şi motiva personalul pentru a obţine ceea ce este mai bun de la ei. Importanta acestui fapt este de multe ori subestimată, în special de noii manageri-pro­prietari care nu au fost niciodată înainte implicaţi în probleme de conducere a personalului. Unul dintre cele mai grele aspecte este acela al încrederii că personalul îşi face bine munca fără o supraveghere constantă şi îndeaproape, astfel încât proprietarul poate să se ocupe de mersul afacerii.

Managementul informaţiei şi cunoştinţe privind utiliza­rea calculatoruluiprocesarea de text, a softurilor de contabilitate, folosirea bazelor de date, căutarea pe internet, comunicarea prin e-mail etc.

Ce abilitati ai tu?

O dată ce aţi identificat varietatea de deprinderi de care afacerea va avea nevoie, stadiul următor este să identificaţi care dintre acestea, dumneavoastră în calitate de manager-proprietar le aveţi deja şi care sunt acelea care pot fi oferite de personal sau asociaţi.

Când există o lipsă în calificări şi abilităţi trebuie să decideţi dacă aceasta trebuie să fie acoperită fie prin dezvoltarea voastră profesională, fie apelând la altă persoană. Dacă aceste calificări se pot forma, atunci trebuie să stabiliţi cum se poate face acest lucru, de exemplu, ur­mând un curs de pregătire. În unele cazuri poate să fie mai uşor şi mai convenabil să se cumpere acele deprinderi anga­jând pe cineva, ca în exemplul de mai devreme despre con­turi, unde un contabil angajat part-time poate fi suficient pentru primul an sau primii doi ani ai afaceri.

Calificările pentru vânzare sunt alt bun exemplu deoarece un personal cu pro­gram întreg este costisitor de finanţat până când afacerea devine stabilă şi totuşi, fără acest personal ea nu va fi nici­odată în stare să se extindă. Foarte puţini proprietari-manageri pot aloca suficient timp pentru a vinde atât de mult cât au nevoie de fapt, deci răspunsul pe termen scurt este deseori un compromis, implicând un agent de vânzări part-time sau cu comision pentru suplimentul de vânzări. După aceea, o dată ce firma este stabilizată, se poate lua în calcul angajarea de personal permanent calificat pentru vânzări.